Обучения

Център за професионално обучение

Фирма „Вадим“ има изграден Център за професионално обучение “Кариера” създаден през 2010 година. Същият притежава лицензия № 201012861/18.08.2012г. от Националната агенция за професионално образование и обучение. Съобразно издадената лицензия има право да осъществява професионално обучение за над 20 професии в областта на охранителната дейност, икономиката, комуникационните системи, търговията, хотелиерството, фризьорството и козметиката.

Центърът участва самостоятелно и като партньор в много Европейски програми, свързани с обучение, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица.
ЦПО „Кариера” предлага обучение по професия „Охранител” съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД. Целта на обучението е за усвояване на необходимите професионални знания и умения за изпълнение на охранителната дейност. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД обучението по тази програма е задължително за всяко лице упражняващо дейност, като охранител. Съдържанието на програмата, е изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция”. След успешно полагане на изпит обучените лица получават Удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОМН, което се признава във всички страни от Европейския съюз.

ЦПО „Кариера” предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на трудовия пазар. Обучението се провежда съгласно изискванията от Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, Закона за народната просвета и образование и Правилника на дейността на центъра. Разработва богата гама от учебни програми за обучения и тренинг в различни сфери на бизнеса и живота. Предоставя обучение, което е практически насочено и е отговор на нарасналата нужда от съвременно обучение, даващо удовлетворение от качествена, професионално свършена работа.
Обученията се извършват в дневна, вечерна и индивидуална форма. Продължителността на курсовете се определят съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

ЦПО „Кариера” разполага с екип преподаватели, които са с доказан авторитет в своите области, те са изявени специалисти с дългогодишни умения и опит.
Центърът разполага с материално- техническа база, която включва модерно оборудвани учебни зали за провеждане на теоретично обучение и специализирани кабинети, които са обзаведени с необходимата техника в зависимост от специалността, за провеждане на практическите занятия.
При успешно приключване на обучението в зависимост от броя часове и степента на професионална квалификация се издава удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионално обучение, които удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа и са валидни на територията на Р. България и страните членки на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

Facebook