Инкасо

Охрана на ценни пратки и товари- Инкасо

ДОА „Вадим” ООД притежава Лиценз № 804/14.04.2006г. по Закона за частната охранителна дейност, по чл. 5, ал.1 за „Съпровод на ценни пратки и товари”.

Същата притежава специализирани автомобили, професионално обучен персонал, оборудвани с всички технически средства за извършване на такава дейност и отговаря на изискванията по Наредба № 1-121 от 24.06.2004г. (чл.7, ал.2 и чл.9, ал.2 и ал.3).

Автомобилите са оборудвани с радиостанции и GPS устройства за контрол на маршрута. Движението им се следи от оперативния дежурен център, свързан с полицията и автопатрулните екипи към звено СОД, което дава възможност за бърза реакция и оказване на помощ при необходимост.

При транспортиране на ценни пратки и товари, в зависимост от тяхната стойност, при необходимост към основните екипи се осигурява допълнителна въоръжена охрана и униформени автомобили. За всяко осъществено охранително мероприятие се изготвя протокол, подписан от двете страни по договора.

Фирмата притежава Сертификат по ISO 9001:2008, Системата за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005, което гарантира получаване на договорената услуга в срок и с високо качество, като се гарантира и дискретност на предоставената информация.

За всеки конкретен случай се изготвя работен и резервен план, относно съществуващите маршрути, подстъпи, уязвими от гледна точка на охраната места, инструктаж за действия при различни ситуации, като се следва инструкцията изработена от ДОА „Вадим” ООД , относно извършване на инкасовата дейност.

Охранителният състав на екипите за инкасова дейност се подбира съгласно кадровите изисквания. При постъпването на работа охранителите се запознават с условията и инструкцията за инкасова дейност.

При извършване на дейност „ИНКАСО” в даден район /населено място, квартал, община, жилищен комплекс/ се изготвя конкретен план, който се съгласува със съответното РПУ и съобразно неговите препоръки се организира взаимодействието с органите на МВР в района и изискванията от органите на КАТ за издаване на пропуск за влизане на автомобила в забранени зони.

Ангажираност към дейността:

  • Организиране и осъществяване на строг контролно-пропускателен режим, опазване и съхраняване на стоково-материалните ценности и недопускане на престъпни посегателства от вътрешни и външни лица;
  • Предприемане на всички необходими мерки за недопускане на терористични актове и осигуряване на противопожарната безопасност на охраняваните обекти и ограничаване размера на щетите при настъпване на стихийни бедствия (земетресения, наводнения, пожари и др.);
  • ДОА „ВАДИМ” ООД поема 100 % материална отговорност за нанесени имуществени щети на Възложителя.
  • Спазване ЗЧОД, наредбите и указанията на МВР и всички нормативни документи, отнасящи се до организацията и осъществяването на охранителната дейност.

За охрана на физически и юридически лица фирма „ВАДИМ” ООД притежава Лиценз № 85/12.05.2004 г.

За охрана на Мероприятия същата притежава Лиценз № 2568/14.08.2013 г. Предвид сложността на извършваната услуга, а именно опазване живота и здравето на организаторите и участващите, за всеки конкретен случай се изготвя индивидуален план и обосновка, относно наличните сили и средства, от страна на жива охрана и техника.

Facebook